"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
Long Live The Queen

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง กรมแผนที่ทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย