ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 
เข้าสู่เว็บไซต์กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
ลงนามถวายพระพรออนไลน์