"ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด
ไม่มีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด
คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยได้เสมอ "

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)

 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ถวายพระพรออนไลน์

พระบรมราโชวาท

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ