"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง กรมแผนที่ทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย