ขอพระราชทานกราบบังคมทราบฝ่าละอองพระบาท
เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ
28 กรกฎาคม 2559
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมแผนที่ทหาร

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เข้าสู่เว็บไซต์กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามถวายพระพรออนไลน์