ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  เข้าสู่เว็บไซต์กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  ลงนามถวายพระพรออนไลน์