ดัชนีแผนที่
Download !!
Index แผนที่กรุงเทพมหานคร
Download !!
Index แผนที่  L7017 มาตราส่วน 1:50,000
Download !!
Index แผนที่  L7017s มาตราส่วน 1:50,000
Download !!
Index แผนที่ มาตราส่วน 1:250,000
Download !!
[Raster][Vector]
***ปรับปรุงเมื่อ 29 มิถุนายน 2549***
Index แผนที่  L7018 มาตราส่วน 1:50,000
Update 18/07/2548
Download !!
สถานภาพแผนที่ชุด L 7017 ข้อมูลจัดทำเมื่อปี 2538 จำนวน 54 ระวาง (Digital)
Download !!
สถานภาพแผนที่ชุด L 7017 ข้อมูลจัดทำเมื่อปี 2539 จำนวน 60ระวาง (Digital)
Download !!
ลุ่มน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ

 

copy;Copyright 2004 www.rtsd.mi.th. All rights reserved.
กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี เขตพระนคร กรุงเทพ 10200.
Tel: 0-2223-8213 Fax: 0-2224-7560
E-Mail: Webmaster or 0-2223-8213