รายนามเจ้ากรมแผนที่ทหาร

รายนามเจ้ากรมแผนที่ทหาร ปี

พระวิภาคภูวดล

(มิสเตอร์ เจมส์ แมคคาธี)

พ.ศ.๒๔๒๘ – ๒๔๔๔
มิสเตอร์ โรแนลด์ ดับเบิลยู กิบลิน พ.ศ.๒๔๔๔ – ๒๔๕๒

พลเอก พระยาเทพหัสดิน

(ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

พ.ศ.๒๔๕๒ – ๒๔๕๓

พลตรี พระยาภักดีภูธร

(ชื่น ภักดีกุล)

พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๗๒

พลโท พระยาศัลวิธารนิเทศ

(แอบ รักตะประจิต)

พ.ศ.๒๔๗๒ – ๒๔๗๕

พลตรี พระรณรัฐวิภาคกิจ

(อุ่น วิโรจน์เพ็ชร)

พ.ศ.๒๔๗๕ – ๒๔๘๗

พลตรี วิภัติภูมิประเทศ

(วิภัติ วิภัติภูมิประเทศ)

พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๔๙๑

พลตรี หลวงละออภูมิลักษณ์

(ลออ บุญนาค)

พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๕๐๐
พลโท ฉลอง อุชุโกมล พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๔
พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๐๘
พลโท สมบูรณ์ วิจิตรานุช พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๖
พลโท ชุมพร กุลเกษม พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๒๓
พลโท สวัสดิ์ ปัจฉิมะกุล พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๖
พลโท บัลลังก์ ขมะสุนทร พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๒๗
พลโท วิเชียร จันทร์เพ็ญศรี พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๒๘
พลเอก ผิน เกสร (รรก.) พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๒๘
พลโท วิเชียร สังข์ไพรวัน พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๑
พลโท เมธี สมุทรักษ์ พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๔
พลโท แผ้ว แผ้วพิษากุล พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๕
พลโท ธรรมนูญ อุดมสรยุทธ พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๗
พลโท อนันต์ ภูลสนอง พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙
พลโท สุรพล ชินะจิตร พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓
พลโท ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๖
พลโท ภาณุศักดิ์ สว่างเนตร พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
พลโท วิชิต สาทรานนท์ พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
พลโท แดน มีชูอรรถ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
พลตรี อมรเทพ โรจนสโรช (รรก.) พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
พลโท อมรเทพ โรจนสโรช พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
พลโท นพดล โชติศิริ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
พลโท กฤษณ์ รัมมนต์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
พลโทกฤษฎิ์ ยิ้มสู้ พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน