รายนามเจ้ากรมแผนที่ทหาร

ลำดับ รายนามเจ้ากรมแผนที่ทหาร ปี
1 พระวิภาคภูวดล พ.ศ.๒๔๒๘ – ๒๔๔๔
(มิสเตอร์ เจมส์ แมคคาธี)
2 มิสเตอร์ โรแนลด์ ดับเบิลยู กิบลิน พ.ศ.๒๔๔๔ – ๒๔๕๒
3 พลเอก พระยาเทพหัสดิน พ.ศ.๒๔๕๒ – ๒๔๕๓
(ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
4 พลตรี พระยาภักดีภูธร พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๗๒
(ชื่น ภักดีกุล)
5 พลโท พระยาศัลวิธารนิเทศ พ.ศ.๒๔๗๒ – ๒๔๗๕
(แอบ รักตะประจิต)
6 พลตรี พระรณรัฐวิภาคกิจ พ.ศ.๒๔๗๕ – ๒๔๘๗
(อุ่น วิโรจน์เพ็ชร)
7 พลตรี วิภัติภูมิประเทศ พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๔๙๑
(วิภัติ วิภัติภูมิประเทศ)
8 พลตรี หลวงละออภูมิลักษณ์ พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๕๐๐
(ลออ บุญนาค)
9 พลโท ฉลอง อุชุโกมล พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๔
10 พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๐๘
11 พลโท สมบูรณ์ วิจิตรานุช พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๖
12 พลโท ชุมพร กุลเกษม พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๒๓
13 พลโท สวัสดิ์ ปัจฉิมะกุล พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๖
14 พลโท บัลลังก์ ขมะสุนทร พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๒๗
15 พลโท วิเชียร จันทร์เพ็ญศรี พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๒๘
16 พลเอก ผิน เกสร (รรก.) พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๒๘
17 พลโท วิเชียร สังข์ไพรวัน พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๑
18 พลโท เมธี สมุทรักษ์ พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๔
19 พลโท แผ้ว แผ้วพิษากุล พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๕
20 พลโท ธรรมนูญ อุดมสรยุทธ พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๗
21 พลโท อนันต์ ภูลสนอง พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙
22 พลโท สุรพล ชินะจิตร พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓
23 พลโท ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๖
24 พลโท ภาณุศักดิ์ สว่างเนตร พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
25 พลโท วิชิต สาทรานนท์ พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
26 พลโท แดน มีชูอรรถ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
27 พลตรี อมรเทพ โรจนสโรช (รรก.) พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
28 พลโท อมรเทพ โรจนสโรช พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
29 พลโท นพดล โชติศิริ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
30 พลโท กฤษณ์ รัมมนต์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
31 พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
32 พลโท หัสฎี  วงศ์อิศเรศ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
33 พลโท บรรเจิด  รามโกมุท พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
34 พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ – ปัจจุบัน