ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

พลโท บรรเจิด รามโกมุท
เจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี นำศักดิ์ สาระสุข
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี ชาคร  บุญภักดี
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่
พ.อ. สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล

นายทหารฝ่ายเทคนิค
พ.อ. เอื้อมเกียรติ เจริญสม

นายทหารฝ่ายเทคนิค
พ.อ. พสิษฐ์ พัดเจริญ

ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ. ประดิยุทธิ์  ศูนย์กลาง

ผอ.กองกำลังพล
พ.อ. ณัฐสิทธ์ ลบเมฆ

ผอ.กองยีออเดซีและยีออฟิสิกส์
พ.อ. จิตรกร ใบรักษา

ผอ.กองทำแผนที่
พ.อ. โชคชัย  พัวธนาโชคชัย

ผอ.กองภูมิศาสตร์
พ.อ. ปริญ ร่มสายหยุด

ผอ.กองเขตแดนระหว่างประเทศ
พ.อ. โชคศักดิ์ อัยสานนท์

ผอ.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
พ.อ. สุกริช ลาภเกรียงไกร

ผอ.กองพิมพ์
พ.อ. กิตติ ตาดเงิน

ผอ.กองบริการ
พ.อ. สุพจน์  สุวรรณศรี

ผอ.กองพยาบาล
น.อ. กิตติศาสตร์ แตงร่ม

 ผอ.กองการศึกษา
พ.อ. บุญมี ไสยาวรรณ์

ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ. อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์

หก.กองคลังแผนที่
พ.อ. วิษณุ เกตุปรากฎ

หน.งบประมาณ
พ.อ. ชาติชาย บุศย์ประยูร

หก.กองการเงิน
พ.อ. กรเทพ ปรีดิพันธ์ุ

หก.กองธุรการ
พ.อ. รุ่งศักดิ์ หงษ์ทอง

นายทหารพระธรรมนูญ
พ.อ. ณัฐพงษ์ สุขนันทฬส

นายทหารตรวจสอบภายใน
น.อ.หญิง จรรยา ชุ่มแจ่ม