ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

พลโท บรรเจิด รามโกมุท
เจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี นำศักดิ์ สาระสุข
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี ชาคร  บุญภักดี
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่
พ.อ. สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล

นายทหารฝ่ายเทคนิค
พ.อ. เอื้อมเกียรติ เจริญสม

นายทหารฝ่ายเทคนิค
พ.อ. พสิษฐ์ พัดเจริญ

ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ. ปริญ ร่มสายหยุด

 ผอ.กองกำลังพล 
พ.อ. กิตติ ตาดเงิน

ผอ.กองยีออเดซีและยีออฟิสิกส์
พ.อ. จิตรกร ใบรักษา

ผอ.กองทำแผนที่
พ.อ. โชคชัย  พัวธนาโชคชัย

ผอ.กองภูมิศาสตร์
พ.อ. ณัฐสิทธ์ ลบเมฆ

ผอ.กองเขตแดนระหว่างประเทศ
พ.อ. โชคศักดิ์ อัยสานนท์

ผอ.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
พ.อ. สุกริช ลาภเกรียงไกร

ผอ.กองพิมพ์
พ.อ. ประดิยุทธ์  ศูนย์กลาง

ผอ.กองบริการ
พ.อ. สุพจน์  สุวรรณศรี

ผอ.กองพยาบาล
น.อ. กิตติศาสตร์ แตงร่ม

 ผอ.กองการศึกษา
พ.อ. บุญมี ไสยาวรรณ์

ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ. อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์

หก.กองคลังแผนที่
พ.อ. วิษณุ เกตุปรากฎ

หน.งบประมาณ
พ.อ. ชาติชาย บุศย์ประยูร

หก.กองการเงิน
พ.อ. กรเทพ ปรีดิพันธ์ุ

หก.กองธุรการ
น.อ.หญิง  กนกพร  ศรียานนท์ ร.น.

นายทหารพระธรรมนูญ
พ.อ. ณัฐพงษ์ สุขนันทฬส

นายทหารตรวจสอบภายใน
น.อ.หญิง จรรยา ชุ่มแจ่ม