ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ห้วงเวลา
1. พันเอก ปรีชา ช่างเรียน ตั้งแต่ 1.ต.ค.2515 - 30 ก.ย.2527
2. พันเอก สุพจน์ พรหมสุภา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย.2528
3. พันเอก สุวิทย์ กุณฑลจินดา ตั้งแต่ 1 ต.ค.2528 - 29 เม.ย.2529
4. พันเอก พลายยง รักซ้อน ตั้งแต่ 30 เม.ย.2529 - 30 ก.ย.2530
5. พันเอก ประยูร ขำเพ็ง ตั้งแต่ 1 ต.ค.2530 - 30 ก.ย.2534
6. พันเอก วีระ แสงระวี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2534 - 30 ก.ย.2535
7. พันเอก ฉลอง วงศ์วัชรานนท์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2535 - 31มี.ค.2536
8. พันเอกพินิจ พินิจชัย ตั้งแต่ 1 เม.ย.2536 - 31มี.ค.2537
9. พันเอก ถวิล หุ่นจุ้ย ตั้งแต่ 1 เม.ย.2537 - 30 ก.ย.2538
10. พันเอก ชาญยุทธ หิมพงษ์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2538 - 31 มี.ค.2539
11. พันเอก พยงค์ สุขมา ตั้งแต่ 1 เม.ย.2539 - 30 ก.ย.2539
12. พันเอก สถิตย์ ชื่นจิตต์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2539 - 30 ก.ย.2544
13. พันเอก บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2544 - 31 มี.ค.2546
14. พันเอก ชด พรหมเดช ตั้งแต่ 1 เม.ย.2546 - 31 มี.ค.2550
15. พันเอก อนุศิษฐ์ ทองคำ ตั้งแต่ 1 เม.ย.2550 - ปัจจุบัน