ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองบริการ
พ.อ. บุญมี ไสยาวรรณ์

รอง.ผอ.กบก.ผท.ทหาร
พ.อ. ภมร  ประเสริฐเมธ

ร.อ.หญิง ปัทมา เพ่งพิศ ร.น.

หน.แผนกพลาธิการ กบก.ผท.ทหาร
น.ต.หญิง ปัทมา เพ่งพิศ  ร.น.

หน.แผนกขนส่ง กบก.ผท.ทหาร

หน.แผนกยุทธโยธา กบก.ผท.ทหาร
ร.อ. สุรบวร วงศ์ทองใบ
รักษาการแทน

หน.แผนกสวัสดิการ กบก.ผท.ทหาร
ร.อ.ชาตรี พานิพัด
รักษาการแทน