แผนกพลาธิการ


หน.แผนกพลาธิการ กบก.ผท.ทหาร
น.ต.หญิง ปัทมา เพ่งพิศ  ร.น.

หน้าที่
เสนองบประมาณจัดหา จัดหาสิ่งของใช้ราชการ และเก็บรักษาของใช้ราชการและเก็บของ
ตัวอย่างดำเนินการขอยกเว้นอากรยุทธภัณฑ์ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์
ซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์ถาวร  การสรรพาวุธ  บริการแรงงาน ดูแลความสะอาดสถานที่
บำรุงตกแต่ง บริเวณกรมแผนที่ทหาร