แผนกยุทธโยธา

หน.แผนกยุทธโยธา กบก.ผท.ทหาร
ร.อ. สุรบวร วงศ์ทองใบ
รักษาการแทน

 

หน้าที่
ควบคุมทะเบียนประวัติสิ่งก่อสร้าง และที่ดินของกรมแผนที่ทหาร และที่เช่าจากทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์หรืออื่น ๆ ที่มี ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างไฟฟ้าประปา
และกิจการสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของกรมแผนที่ทหาร