แผนกสวัสดิการ

หน.แผนกสวัสดิการ กบก.ผท.ทหาร
ร.อ. ชาตรี พานิพัด
รักษาการแทน

หน้าที่
ดำเนินการสวัสดิการ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและคนงาน
ในกรมแผนที่ทหาร ทั้งในด้านทรัพย์สิน และอื่น ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการฌาปนกิจ
และการกุศลต่างๆ ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง ดำเนินการในด้านกิจการสโมสร
และการเลี้ยงรับรอง