นายทหารตรวจสอบภายใน

นายทหารตรวจสอบภายใน
น.อ.หญิง จรรยา ชุ่มแจ่ม

ภารกิจ : ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุด้านงบประมาณรวมทั้งการเบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และงานด้านอื่นๆ ของทางราชการ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งประสานงานกับกรรมการตรวจสสอบภายใน (สตน.ทหาร) และเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.)ในการเข้าตรวจสอบภายในของกรมแผนที่ทหาร

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย ส่วนราชการดังนี้

- นายทหารตรวจสอบภายใน

- ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบภายใน

- เสมียนตรวจสอบภายใน