นายทหารพระธรรมนูญ

นายทหารพระธรรมนูญ
พ.อ. ณัฐพงษ์ สุขนันทฬส

ภารกิจ
1. ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ของกรมแผนที่ทหาร
2. ร่มฟังการสอบสวนในคดีความต่างๆ
3. ให้คำปรึกษาในอรรถคดีต่างๆ
4. เป็นกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในคดีต่างๆ
5. เป็นกรรมการในการแต่งตั้งคณะทำงานกรมแผนที่ทหาร
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ
8. ให้คำแนะนำปรึกษาแนะข้อเสนอแนะหรือร่วมพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ความร่วมมือ
หรือบูรณาการงานให้เกิดความสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
9. ให้คำปรึกษางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้อยู่คู่กับองค์กรและสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน