หมายเลขโทรศัพท์

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
เจ้ากรมแผนที่ทหาร 02-1634904
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร1 02-1634901
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร2 02-1634902
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร3 02-1634903
หน.งบประมาณ 02-1634919
นายทหารตรวจสอบภายใน 02-1634920
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 02-1634923
เวรรักษาการณ์ส่วนที่1 02-2818669
ศูนย์อำนวยการเขตแดนระหว่างประเทศ 02-1634924
บก.นายทหารพระธรรมนูญ 02-1634921
บก.กองธุรการ 02-1634907
บก.กองแผนและโครงการ 02-1634909
บก.กองกำลังพล 02-1634914
บก.กองการเงิน 02-1634915
บก.กองบริการ 02-1634925
บก.กองพยาบาล 02-1634929
บก.กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ 02-5305279
บก.กองเขตแดน 02-1634924
บก.กองทำแผนที่ 02-5305278
บก.กองภูมิศาสตร์ 02-5305247
บก.กองพิมพ์ 02-5305281
บก.กองคลัง 02-5140021
บก.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ 02-5305248
บก.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ(ดอนเมือง) 02-5237488
บก.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ(กรมแผนที่ทหาร) 02-5655827
บก.โรงเรียนแผนที่ 02-2818662