ราคาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

อ่าน 13,265 ครั้ง

ข้อมูลประเภท ภาพถ่ายทางอากาศ (ราคาปรับปรุงใหม่)

1.  ข้อมูลประเภทขาว-ดำและสี ที่บริการพิมพ์ลงบนกระดาษโบรไมค์, พิมพ์ลงบนฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ), ต่อโมเสก (MOSAIC), ค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ, ค่าถ่ายสำเนาสารบัญภาพถ่ายทางอากาศ และค่าสแกนภาพถ่ายทางอากาศจากฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ)

2.   มาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศ มีตั้งแต่ 1:6,000 ถึง 1:50,000 และปีที่ทำการถ่ายภาพทางอากาศ มีตั้งแต่ พ.ศ.2495 จนถึงปัจจุบัน สามารถประสานขอทราบข้อมูลได้ที่ แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร

3.  บริการสแกนภาพถ่ายทางอากาศจากฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ) ลงบนสื่อบันทึกข้อมูล (DVD-ROM)
จัดหามาเองหรือสั่งซื้อได้จาก  แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร

* เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมากต้องมาติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า *

บัญชีกำหนดราคาค่าบริการภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ 1 ต.ค. 2552

ลำดับ รายการ ราชการ เอกชน
1 ภาพถ่ายฯ พิมพ์ลงบนกระดาษโบรไมด์
1.1 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" ( ภาพละ ) 110 580 140 700
1.2 ภาพถ่ายฯ ขยาย ขนาด 10" x 10" ( ภาพละ ) 230 700 290 800
1.3 ภาพถ่ายฯ ขยาย ขนาด 20" x 20" ( ภาพละ ) 400 1,150 470 1,400
1.4 ภาพถ่ายฯ ขยาย ขนาด 30" x 30" ( ภาพละ ) 980 1,620 1,040 1,750
1.5 ภาพถ่ายฯ ขยาย ขนาด 40" x 40" ( ภาพละ ) 1,380 1,840 1,440 1,950
2 ภาพถ่ายฯ พิมพ์ลงบนฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ – Diapositive)
2.1 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" ( ภาพละ ) 290 800 340 920
3 ภาพถ่ายฯ ต่อโมเสด
3.1 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" ต่อบนผ้า ( ภาพละ ) 30 - 40
3.2 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" ต่อบนไม้ ( ภาพละ ) 60 - 80
4 ค่าฟิล์มและค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ
4.1 ค่าฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ ( ม้วนละ ) 70,500 135,000 70,500 135,000
4.2 ค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ ขนาด 9.5" x 250' ( ม้วนละ ) 8,000 60,000 8,500 65,000
4.2 ค่าล้างฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ ขนาด 9.5" x 500' ( ม้วนละ ) 16,000 120,000 17,000 130,000
5 ค่าถ่ายสำเนาสารบัญภาพถ่ายทางอากาศ
5.1 ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ลงบนกระดาษขาว ( ภาพละ ) 40 - 60
5.2 ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ลงบนกระดาษไข ( ภาพละ ) 80 - 100
5.2 ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ลงบนฟิล์มถ่ายฯ ( ภาพละ ) 260 - 280
6 ค่าสแกนภาพถ่ายฯ จากฟิล์ม (ไดอาพอซิตีฟ – Diapositive)
6.1 ภาพถ่ายฯ ขนาด 9" x 9" ( ภาพละ ) 300 400

บัญชีกำหนดราคาค่าบริการภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขตั้งแต่ 1 ต.ค. 2552

ลำดับ รายการ ราชการ เอกชน
7 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
7.1 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 9 ซม. X 16 ซม. ( ภาพละ ) 360 430
8 ค่าพิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ด้วยกระดาษ 120 แกรม
8.1 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 84 ซม. X 151 ซม. ( ภาพละ ) 870 1,050
8.2 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 47 ซม. X 84 ซม. ( ภาพละ ) 480 580
8.3 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 42 ซม. X 76 ซม. ( ภาพละ ) 440 530
8.4 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 30 ซม. X 54 ซม. ( ภาพละ ) 380 460
8.5 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 21 ซม. X 38 ซม. ( ภาพละ ) 340 410
9 ค่าพิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ด้วยกระดาษ Map Paper
9.1 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 84 ซม. X 151 ซม. ( ภาพละ ) 950 1,140
9.2 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 47 ซม. X 84 ซม. ( ภาพละ ) 510 620
9.3 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 42 ซม. X 76 ซม. ( ภาพละ ) 470 560
9.4 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 30 ซม. X 54 ซม. ( ภาพละ ) 410 490
9.5 ภาพถ่ายฯ เชิงเลข ขนาด 21 ซม. X 38 ซม. ( ภาพละ ) 360 440