ราคาข้อมูลหมุดหลักฐาน

อ่าน 2,682 ครั้ง

กำหนดราคาให้บริการคัดลอกกำหนดค่าพิกัดทางราบ
( หมุดหลักฐาน GPS )

แยกค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 รายการดังนี้

รายการข้อมูลแผนที่ ราคาราชการ ราคาเอกชน สารบัญแผนที่
หมุดหลักฐานทางราบรวมค่าถ่ายเอกสาร 4 400 -
หมุดหลักฐานทางดิ่งรวมค่าถ่ายเอกสาร 4 400 -
ราคาบันทึกลงบนสื่อคอมพิวเตอร์
บันทึกบน Diskette 30 บาท/แผ่น 40 บาท/แผ่น
บันทึกบน CR-ROM 250 บาท/แผ่น เอกชน 250 บาท/แผ่น
ถ่ายเอกสาร 4 บาท/แผ่น -

กำหนดราคาให้บริการคัดลอกกำหนดค่าพิกัดทางดิ่ง
( หมุดระดับ )

รายการข้อมูลแผนที่ ราคาราชการ ราคาเอกชน
อยู่ในระหว่างการจัดทำ อยู่ในระหว่างการจัดทำ อยู่ในระหว่างการจัดทำ

กำหนดราคาให้บริการคัดลอกหมุด Gravity

รายการข้อมูลแผนที่ ราคาราชการ ราคาเอกชน
อยู่ในระหว่างการจัดทำ อยู่ในระหว่างการจัดทำ อยู่ในระหว่างการจัดทำ