ราคาแผนที่กระดาษ

อ่าน 13,898 ครั้ง
ลำดับ รายการ เลขชุด มาตราส่วน จำนวนระวาง ราคาราชการ ราคาเอกชน หมายเหตุ สารบัญแผนที่
1 ตัวเมืองประเทศไทย THAILAND CITY MAP L 9013 1/12,500 150 70 - ขายเฉพาะราชการ
2 ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร L 9013S 1/20,000 20 70 80 ขายทั่วไป
3 ประเทศไทย THAILAND L 8019 1/25,000 344 50 - ขายเฉพาะราชการทหาร
4 ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร - 1/50,000 1 50 50 ขายทั่วไป
5 VIETNAM L 7014 1/50,000 509 50 - ขายเฉพาะราชการทหาร
6 LAOS L 7015 1/50,000 280 40 - ขายเฉพาะราชการทหาร
7 CAMBODIA L 7016 1/50,000 233 40 - ขายเฉพาะราชการทหาร
8 ประเทศไทย THAILAND L 7017 1/50,000 830 40 - ขายเฉพาะราชการทหาร
9 ประเทศไทย THAILAND (WGS 84) L 7018 1/50,000 830 90 - ขายเฉพาะราชการทหาร ดู
10 ประเทศไทย THAILAND L 7017 S 1/50,000 351 80 80 ขายทั่วไป
11 ประเทศไทย THAILAND (WGS 84) L 7018 S 1/50,000 637 90 120 ขายทั่วไป ดู
12 MALAYA-THAILAND L 707 1/63,360 102 50 - ขายเฉพาะราชการทหาร
13 MALAYSIA L 7010 1/63,360 31 50 - ขายเฉพาะราชการทหาร
14 BURMA U 741 1/63,360 916 50 - ขายเฉพาะราชการทหาร
15 MALAYSIA/THAILAND L 501 1/253,440 4 50 - ขายเฉพาะราชการทหาร
16 THAILAND/MALAYSIA L 508 1/253,440 9 50 - ขายเฉพาะราชการทหาร
17 ยุทธการร่วม (ภาคพื้นดิน) JOINT OPERATION GRAPHIC (GROUND) 1501 1/250,000 54 90 - ขายเฉพาะราชการทหาร
18 ยุทธการร่วม (ภาคอากาศ) JOINT OPERATION GRAPHIC (AIR) 1501 A 1/250,000 52 90 - ขายเฉพาะราชการทหาร ดู
19 ประเทศไทย THAILAND 1501 S 1/250,000 48 90 120 ขายทั่วไป
20 ท่องเที่ยวไทย THAILAND TOURIST MAP - 1/1,000,000 1 150 150 ขายทั่วไป
21 เส้นทาง ประเทศไทย THAILAND ROAD MAP - 1/2,000,000 1 50 70 ขายทั่วไป
22 ประเทศไทยแสดงเขตจังหวัด - 1/2,500,000 1 80 90 ขายทั่วไป
23 CAMBODIA - 1/1,000,000 1 80 - ขายเฉพาะราชการทหาร
24 EAST ASIA ROAD MAP 1306 1/1,250,000 3 70 - ขายเฉพาะราชการ
25 ROUTE MAP OF SOUTHEAST ASIA - 1/6 แสน-ล้านเก้า 6 70 - ขายเฉพาะราชการ
26 SOUTHEAST ASIA ROAD MAP 5308 1/1,250,000 4 70 - ขายเฉพาะราชการ
27 SOUTH EAST ASIA BRIEFING MAP 5213 1/2,000,000 1 70 - ขายเฉพาะราชการ
28 โครงร่างประเทศไทย - 1/2,500,000 1 50 70 ขายทั่วไป
29 BURMA U 542 1/250,000 46 50 - ขายเฉพาะราชการทหาร
30 REGIONAL ECONOMIC ATLAS OF ASIA AND THE FAR EAST - 1/5,000,000 6 50 70 ขายทั่วไป
31 REGIONAL ECONOMIC ATLAS OF ASIA AND THE FAR EAST (TRANSPORTATION) REA 1/5,000,000 6 50 70 ขายทั่วไป
32 REGIONAL ECONOMIC ATLAS OF ASIA AND THE FAR EAST (POPULATION DISTRIBUTION:1970) REA 1/5,000,000 6 150 150 ขายทั่วไป
33 POPULATION DENSITY MAP OF ASIA AND THE FAR EAST REA 1/5,000,000 4 50 70 ขายทั่วไป
34 CLIMATIC REGIONS MAP OF ASIA AND THE FAR EAST REA 1/5,000,000 4 80 90 ขายทั่วไป
35 REGIONAL ECONOMIC ATLAS OF ASIA AND THE FAR EAST REA 1/5,000,000 2 80 90 ขายทั่วไป
36 THE WORLD (ASIA) 1301 1/1,000,000 57 70 - ขายเฉพาะราชการทหาร
37 THE WORLD 1142 1/11,000,000 9 130 150 ขายทั่วไป
38 โลก - 1/40,000,000 1 120 120 ขายทั่วไป
39 THE WORLD 1144 1/22,000,000 3 ชุดละ 300 ชุดละ 360 ขายทั่วไป
40 โลก 1144S 1/22,000,000 3 ชุดละ 300 ชุดละ 360 ขายทั่วไป
41 ปูมดาว - - 4 ชุดละ 150 ชุดละ 150 ขายทั่วไป
42 แผนที่เล่มแสดงทรัพยากรของประเทศไทย - มาตราส่วนต่างๆ 52 40 60 ขายทั่วไป
43 ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร (แผ่นพับพิมพ์สองหน้า) - 1/50,000 1 220 220 ขายทั่วไป
44 เส้นทาง ประเทศไทย - 1/1,500,000 1 260 260 ขายทั่วไป
45 แผนที่เล่มประเทศไทยแสดงการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ ความสูงต่ำ และทิวเขา - 1/3,000,000 1 180 180 ขายทั่วไป
46 ค่าบริการพิมพ์แผนที่ด้วยเครื่องเขียนแผนที่ (Plotter) บนแผ่นกระดาษแผนที่ - - 1 450 450 บริการทั่วไป