แนวทางปฏิบัติการให้บริการและการให้การสนับสนุนแผนที่กระดาษ

อ่าน 3,627 ครั้ง

1.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการที่ขอรับบริการ ผู้ลงนาม และพื้นที่ระงับบริการ ดังนี้

1.1 ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือขอรับบริการแผนที่ คือ

1.1.1 ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน

1.1.1.1 ส่วนกลาง โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.1.2 ส่วนภูมิภาค โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับนายอำเภอ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.1.3 ส่วนท้องถิ่น โดยหัวหน้าหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
1.1.1.4 ส่วนการศึกษา เป็นระดับคณะบดี หรือผู้อำนวยการโรงเรียนขึ้นไป
1.1.1.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหัวหน้าหน่วย ระดับผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจขึ้นไป

1.1.2 รัฐวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.3 หน่วยทหาร เป็นระดับผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บังคับหน่วยระดับรองที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

1.2 พื้นที่ระงับบริการแผนที่ (หนังสือกรมการข่าวทหาร  ลับ ที่ กห 0313/106 ลง 27 กุมภาพันธ์ 2540) ภาพถ่ายทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ด้วยแผนที่ชุด L7017 มาตราส่วน 1:50,000 จำนวน 7 ระวาง ได้แก่ ระวางหมายเลข 4639 I เขาครอนโด, 4748 I ดอยผาวอก, 4748 II บ้านนาหวาย, 4848 IVอำเภอฝาง, 4849 II อำเภอ แม่อาย, 5144 II บ้านบ่อภาค และ 6039 II ช่องเม็ก อันเนื่องมาจากพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหา เกี่ยวกับเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ

2. การให้บริการแผนที่กระดาษแก่เอกชน และ ส่วนราชการ ด้วยเงินสด

2.1 วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท หัวหน้ากองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นผู้อนุมัติ ตามระเบียบกรมแผนที่ทหาร ว่าด้วยการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ พ.ศ. 2542
2.2 วงเงินเกิน 20,000 บาท รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้อนุมัติ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจาก เจ้ากรมแผนที่ทหาร
2.3 ค่าบริการแผนที่ วงเงินเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป กองแผนและโครงการ กรมแผนที่ทหาร จะมีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอรับบริการทราบ เพื่อยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

3. การให้บริการทางแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่ เอกชนและส่วนราชการ ด้วยเงินเชื่อ ต้องนำเรียน รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายวิชาการ เพื่อขออนุมัติให้บริการก่อนทุกเรื่อง และทุกวงเงินให้บริการ

4. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

5. เอกชน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือ กฎหมายต่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศ

6. แผนที่ที่มีระบบบอกตำแหน่งเป็นระบบกริด UTM (Universal Transverse Mercator Grid) จะให้บริการเฉพาะส่วนราชการเท่านั้น