พ.ค.58

อ่าน 491 ครั้ง
  1. โครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) ๒๕๔,๗๖๗.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘