การสำรวจและให้บริการทางยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์

อ่าน 1,946 ครั้ง

กรมแผนที่ทหาร เป็นหน่วยหลักในการสร้างโครงข่ายหมุดหลักฐานทางยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ เพื่อเป็นจุดควบคุม และอ้างอิงในงานสำรวจ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ เป็นโครงข่ายดาวเทียม GPS อ้างอิงบนพื้นหลักฐาน WGS84 (ITRF 2000) โดยจำแนกโครงข่ายได้ 3 ประเภท

1.  โครงข่ายอ้างอิง จำนวน 8 หมุด

2.  โครงข่ายหลัก จำนวน 11 หมุด

3.  โครงข่ายรอง จำนวน 75 หมุด

โครงข่ายหมุดหลักฐานทางดิ่ง เป็นโครงข่ายระดับชั้นที่ 1 อ้างอิงระดับทะเลปานกลาง (เกาะหลัก) โดยจำแนกโครงข่ายได้ 2 ส่วน คือ

1.  โครงข่ายตอนบนเกาะหลัก

2.  โครงข่ายตอนล่างเกาะหลัก

 

งานสำรวจการทรุดตัวของพื้นดิน กรมแผนที่ทหารได้สนับสนุนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจหาการทรุดตัวของพื้นดิน บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ถึงปัจจุบัน โดยการสำรวจระดับชั้นที่ 1

โครงข่ายหมุดความโน้มถ่วงพิภพ อ้างอิงจากหมุดในโครงข่ายความโน้มถ่วงพิภพของโลกในระดับสากล โดยโครงข่ายหลัก มีจำนวน 93 หมุด

สถานีรังวัดแม่เหล็กพิภพ การรังวัดเป็นอิสระต่อกัน จำนวน 29 สถานี รังวัดค่าองค์ประกอบแม่เหล็กพิภพ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ค่ามุมบ่ายเบน  ค่ามุมเอียง  ค่าความเข้มรวมสนามแม่เหล็ก