งานจัดหาระบบข่าวกรองการภาพพร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา c4I ทท.ปี ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

อ่าน 712 ครั้ง

งานจัดหาระบบข่าวกรองการภาพพร้อมติดตั้ง
โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา c4I ทท.ปี ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๙