ซื้อ สป.3 (อ) JET A-1 โดบวิธีกรณีพิเศษ จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๗๐,๙๔๗.๖๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๓๗๐,๙๔๗.๖๐ บาท

อ่าน 828 ครั้ง

ซื้อ สป.3 (อ) JET A-1 โดบวิธีกรณีพิเศษ จำนวน ๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓๗๐,๙๔๗.๖๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๓๗๐,๙๔๗.๖๐ บาท
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙