ซื้อวัสดุเพื่อการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐๑,๔๓๖.- บาท

อ่าน 485 ครั้ง

ซื้อวัสดุเพื่อการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน ๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๑๐๑,๔๓๖.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๑,๔๓๖.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐