ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๓๕,๖๖๗.๕๐ บาท

อ่าน 610 ครั้ง

ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๒๓๕,๖๖๗.๕๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๓๕,๖๖๗.๕๐ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐