ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๕๖,๐๔๘.๓๓ บาท

อ่าน 600 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๒๕๖,๐๔๘.๓๓ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๕๖,๐๔๘.๓๓ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐