จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แบบรวมการ) จำนวน ๖๔ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๗๑,๑๖๖.๘๙ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๗๑,๑๖๖.๘๙ บาท

อ่าน 787 ครั้ง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แบบรวมการ) จำนวน ๖๔ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๒๗๑,๑๖๖.๘๙ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๗๑,๑๖๖.๘๙ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐