ตามประกาศกรมแผนที่ทหารเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง จ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และระบบบริการภาพถ่ายทางอากาศ

อ่าน 651 ครั้ง

ตามประกาศกรมแผนที่ทหารเลขที่ ๒/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง จ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
และระบบบริการภาพถ่ายทางอากาศ
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐