ตามประกาศกรมแผนที่ทหารเลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง จ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข

อ่าน 519 ครั้ง

ตามประกาศกรมแผนที่ทหารเลขที่ ๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง จ้างบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนากล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐