ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๘๐,๘๘๓.๕๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๐,๘๘๓.๕๐ บาท

อ่าน 759 ครั้ง

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๑๘๐,๘๘๓.๕๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๘๐,๘๘๓.๕๐ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐