จัดซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑๔ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๒,๐๘๕,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๐๘๕,๐๐๐.- บาท

อ่าน 828 ครั้ง

จัดซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑๔ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ ๒,๐๘๕,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒,๐๘๕,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐