ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่าน 499 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๔/๒๕๖๐
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐