ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือของกองบัญชาการกองทัพไทย (กรมแผนที่ทหาร) จำนวน ๑ งาน (๙๙ รายการ) วงเงินงบประมาณ ๒,๙๗๐,๐๐๐.- บาท

อ่าน 753 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือของกองบัญชาการกองทัพไทย
(กรมแผนที่ทหาร) จำนวน  ๑ งาน (๙๙ รายการ) วงเงินงบประมาณ ๒,๙๗๐,๐๐๐.- บาท
Click เพื่อโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐