ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือของกองบัญชาการกองทัพไทย (กรมแผนที่ทหาร) จำนวน ๒ งาน (๖ รายการ) วงเงินงบประมาณ ๕,๒๓๒,๕๙๑.- บาท

อ่าน 699 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างบริการ บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครื่องมือ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย (กรมแผนที่ทหาร)
จำนวน  ๒ งาน (๖ รายการ)
วงเงินงบประมาณ ๕,๒๓๒,๕๙๑.- บาท
Click เพื่อโหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐