ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ LASER (สี) ขนาด A0 ระบบ LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 535 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ LASER (สี) ขนาด A0 ระบบ LED
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐