ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ LASER (สี) ขนาด A0 ระบบ LED ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่าน 544 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๑/๒๕๖๑
เรื่อง การซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ LASER (สี) ขนาด A0 ระบบ LED
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐