ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์สายช่าง(แผนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่าน 541 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๒/๒๕๖๑
เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์สายช่าง(แผนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑