ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง(อากาศยาน) ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่าน 538 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๓/๒๕๖๑
เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง(อากาศยาน)
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐