ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่าน 590 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๕/๒๕๖๑
เรื่อง การจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐