ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง การซื้อระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS) ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่าน 882 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๔/๒๕๖๑
เรื่อง การซื้อระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS)
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐