ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างก่อสร้าง งานจ้างซ่อมคลังเครื่องมือสำรวจ คลังสิ่งอุปกรณ์ และรั้วกำแพง ผท.ทหาร ส่วนที่ ๓ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

อ่าน 609 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๑/๒๕๖๑
เรื่อง การเช่าบริการกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑