ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การเช่าบริการกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่าน 640 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๑/๒๕๖๑
เรื่อง การเช่าบริการกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑