จัดซื้อวัสดุการพิมพ์ วงเงินงบประมาณ ๑๕๙,๙๙๗.๑๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

อ่าน 942 ครั้ง

จัดซื้อวัสดุการพิมพ์
วงเงินงบประมาณ ๑๕๙,๙๙๗.๑๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๕๙,๙๙๗.๑๐ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑