ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๐๔,๙๑๕.๓๘ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 948 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๗ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๒๐๔,๙๑๕.๓๘ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๐๔,๙๑๕.๓๘ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑