วัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๒๔,๖๔๒.๔๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,028 ครั้ง

วัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๕๒๔,๖๔๒.๔๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๒๔,๖๔๒.๔๐  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑