จัดซื้อระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,213 ครั้ง

จัดซื้อระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ
วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑