เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล กรมแผนที่ทหาร ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 842 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๔/๒๕๖๑
เรื่อง การจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล กรมแผนที่ทหาร
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑