ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๔๔,๘๓๒.๒๕ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๔,๘๓๒.๒๕ บาท

อ่าน 1,024 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๖ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๑๔๔,๘๓๒.๒๕ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๔๔,๘๓๒.๒๕ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑