ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๔ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๒๙,๔๖๖.๓๗ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๙,๔๖๖.๓๗ บาท

อ่าน 961 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๔ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓๒๙,๔๖๖.๓๗ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๒๙,๔๖๖.๓๗ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑