ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๑๑,๔๒๐.๓๑ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่าน 985 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๘ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๒๑๑,๔๒๐.๓๑ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๑๑,๔๒๐.๓๑ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑