ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๐๔,๓๘๐.๐๕ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่าน 993 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๗ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓๐๔,๓๘๐.๐๕ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๐๔,๓๘๐.๐๕ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑