ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๒๔,๖๔๒.๔๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่าน 979 ครั้ง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๕๒๔,๖๔๒.๔๐ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๒๔,๖๔๒.๔๐ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑