จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แบบรมการ) จำนวน ๕๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๒๗,๒๘๖.๑๙ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,003 ครั้ง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แบบรมการ) จำนวน ๕๒ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๒๒๗,๒๘๖.๑๙ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๒๗,๒๘๖.๑๙ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑